• REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    Zasady ogólne

    1. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, do 10 dnia bieżącego miesiąca (nie prowadzi się sprzedaży obiadów pojedynczych).

    2. Informacje związane z odpłatnością za obiady wywieszone są na drzwiach wejściowych do kasy szkoły oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp.wegrow.pl w zakładce stołówka.

    3. Do korzystania z obiadów upoważnia karta wydana przy zapłacie.

    4. W przypadku zgubienia karty uczeń przychodzi do stołówki z kwitem potwierdzającym wykupienie obiadów (kopię lub pisemne potwierdzenie można otrzymać w kasie szkoły).

    5. W razie nieobecności ucznia w szkole jego obiad może zjeść rodzeństwo lub odebrać rodzic (opiekun prawny).

    6. Podstawą odliczania należnej kwoty za wyżywienie jest zgłoszenie nieobecności obiadowicza do księgowości nie później niż w dniu  poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 15.00

    7. W stołówce mogą przebywać tylko uczniowie, którzy wykupili obiady.

    8. Tygodniowy jadłospis wywieszony jest przed wejściem do stołówki oraz umieszczony na stronie internetowej szkoły.

     

    Zasady zachowania w stołówce szkolnej

    1. Korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do:

    · pozostawiania plecaków przed wejściem do stołówki,

    · stosowania się do poleceń i uwag wychowawców świetlicy dyżurujących  w stołówce,

    · spokojnego poruszania się po stołówce (nie wolno biegać),

    · odniesienia do okienka naczyń po spożytym posiłku,

    · pozostawienia po sobie ładu i porządku przy stoliku (należy dosunąć krzesełka).

    2. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się podczas posiłków.

    3. Przed stołówką i przy okienku w którym wydawane są posiłki obowiązuje kolejka.

    4. Wszystkie formy złego zachowania się uczniów w stołówce szkolnej będą karane zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

    5. W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad zachowania osoba korzystająca ze stołówki szkolnej będzie miała wpis do zeszytu uwag, który znajduje się w stołówce.

    6. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będą poinformowani: wychowawca klasy, rodzice i dyrektor szkoły.

     

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2012r.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
   • (+25) 792-30-97
   • 07 - 100 Węgrów
    ul. T. Kościuszki 16
    Poland
   • Księgowość - Kasa nr bezpośredni (25)792-35-12
   • Więcej informacji w zakładce Nasza szkoła >>> Sekretariat
  • Logowanie